Sales executive
Hồ Chí Minh
Cộng tác viên Thiết kế
Hà Nội